Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. 2021 poz. 1915   z późn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

 • Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w warunkach poszanowania i godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w programach nauczania oraz poznawanie wymaganych pojęć na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia lub niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wyboru zawodu.
 • Stwarza przyjazny klimat w szkole i pomaga młodzieży w dobrym funkcjonowaniu w systemie szkolnym.
 • Rozbudza twórcze postawy wobec siebie i świata.
 • Wdraża poszanowanie dorobku ludzkości w zakresie kultury i cywilizacji.
 • Kształtuje poszanowanie i tolerancję dla innych kultur i narodów.
 • Rozwija łączność z dziedzictwem poprzednich pokoleń.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze poprzez pracę oświatową wśród rodziców.
 • Emocjonalnie i racjonalnie wiąże uczniów z Ojczyzną i ideą pokojowego współistnienia i współpracy.
 • Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 • Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży i dzieci oraz kształtuje postawy wobec ochrony środowiska.