Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 – mgr Barbara Deptała

 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 – mgr Krystyna Gołębiewska 
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w klasach 0-3
 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 – mgr Wioletta Kowalska
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w klasach 4-8

Podstawowe zadania i obowiązki Dyrektora Szkoły zawarte są w: ustawie o Systemie Oświaty, ustawie - Prawo Oświatowe, ustawie „Karta Nauczyciela”, ustawie „Kodeks pracy” oraz innych ustawach i aktach wykonawczych do nich;

Dyrektor Szkoły powoływany jest przez Prezydenta Miasta Gdańska, wykonuje następujące funkcje:

 • jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego,
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 • wydaje decyzje administracyjne – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
 • współpracuje z innymi organami szkoły i tworzy warunki do samodzielnego, zgodnego z kompetencjami prawnymi, działania tych organów;
 • powołuje inne osoby do pełnienia funkcji kierowniczych: wicedyrektorów, główną księgową, specjalistę ds. administracyjno – gospodarczych i określa ich zakresy obowiązków;
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 • Dyrektor Szkoły na czas swojej nieobecności powołuje spośród wicedyrektorów zastępcę i określa zakres jego kompetencji i obowiązków.

Rada Pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Kompetencje Rady Pedagogicznej określane są w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe. 
Do szczególnych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 • określenie standardów jakości pracy szkoły i analizowanie stopnia ich osiągania,
 • opracowywanie raportów dotyczących różnych dziedzin działalności szkoły, formułowanie i realizacja programów doskonalących i naprawczych,
 • zatwierdzanie i realizacja różnych programów edukacyjno – wychowawczych, wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
 • określanie standardów jakości pracy nauczycieli,
 • ustawiczne doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,
 • współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami i środowiskiem, w tym w zakresie wzbogacania i modernizacji bazy szkolnej;
 • Rada Pedagogiczna powołuje zespoły problemowe do realizacji różnych zadań statutowych;
 • Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określony jest w zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie regulaminu Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców – reprezentuje rodziców ogółu uczniów. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 47 im. "Kaszubskiej Brygady WOP"

Przewodniczący Rady Rodziców Pani Anna Rożek

Kompetencje Rady Rodziców określone są w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie Prawo Oświatowe.

 • Rada Rodziców uczestniczy we wszystkich sprawach wynikających z życia szkoły, współpracuje z innymi organami szkoły, z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 • Zasady utworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców, działający przez swych przedstawicieli;
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności.

Samorząd Uczniowski 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty oraz ustawa Prawo Oświatowe.

 • Samorząd Uczniowski wybiera spośród nauczycieli szkoły swego opiekuna;
 • Na wniosek reprezentacji uczniów – Dyrektor Szkoły zarządza wybory Samorządu Uczniowskiego, wybory nauczyciela – opiekuna, ogłasza ordynację wyborczą, powołuje komisję wyborczą (nauczyciele i uczniowie) ustala termin wyborów;
 • Samorząd Uczniowski współpracuje z pozostałymi organami szkoły na równych prawach;
 • Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.