WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Uczeń może korzystać z posiłków wyłącznie po podpisaniu umowy obiadowej. Umowa obiadowa powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego i złożona w dwóch egzemplarzach do skrzynki umieszczonej przy wejściu szkoły bądź przesłana na email: obiady.sp47@gmail.com

Umowę o korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku w roku szkolnym 2023/2024 można pobrać ze strony szkoły lub u intendenta.

W roku szkolnym 2023/2024 obiady wydawane będą od 6 września 2023r.

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE umowę należy złożyć do dnia 04.09.2023r. do godz. 14:00.

W przypadku złożenia umowy w dniach późniejszych, uczeń może korzystać z obiadów dopiero od kolejnego tygodnia np. umowa złożona w dniach 5-8.09.2023r. do godz.14:00 upoważnia do korzystania z obiadów od 11.09.2023r.

Należności za obiady uiszczamy przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualne numery rachunków bankowych, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym pozostają aktualne.

W przypadku uczniów, którzy nie korzystali z obiadów informacje dotyczące indywidualnych numerów rachunków bankowych zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym drogą emailową.

Koszt obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 5,50 zł.

Koszt obiadów za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 99,00 zł (18 dni x 5,50 zł)
Termin płatności: 10 września 2023 r. i/lub po uzyskaniu informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego

Każdy uczeń  powinien posiadać kartę obiadową upoważniającą do wejścia na stołówkę. Kartę obiadową w cenie 3,00 zł należy zakupić u intendenta. Osoby, które korzystały z obiadów i posiadają kartę obiadową, nie kupują kolejnej.